FAQs

Cwestiynau Cyffredin

C. Beth yw buddiannau Fferm Wynt Hendy i'r gymuned leol?
Yn ogystal â gwneud cyfraniad cadarnhaol i ynni adnewyddadwy ym Mhowys a Chymru, bydd y cynllun yn creu cronfa o gyllid cymunedol - tua £2m o bunnoedd dros 25 o flynyddoedd - ar gyfer buddsoddiad yn yr ardal leol. Os oes gennych unrhyw syniadau ar sut y gall hyn gael ei wario. A fyddai'r ardal yn elwa ar fand llydan cyflymder uchel gyda chymhorthdal? A fyddech yn croesawu sinema deithiol? A fyddai'n bosibl rhoi'r arian tuag at ysgoloriaethau addysgol? Oes angen gwella'r cefnffyrdd lleol? Dywedwch wrthym yn yr arddangosfa gyhoeddus neu cysylltwch â ni.
C. Faint o ynni fyddai Fferm Wynt Hendy yn ei gynhyrchu?
Yn ôl ein hamcangyfrifon, byddai cynhyrchiad blynyddol Fferm Wynt Hendy naw tyrbin yn ddigon i gwrdd â gofynion cyfartalog trydanol blynyddol tua 7,000 o gartrefi, dyna ddigon o ynni ar gyfer tanwydd i dref maint y Drenewydd! At hyn, bydd Fferm Wynt Hendy yn helpu'r DU i leihau ei dibynadwyedd ar danwydd a fewnforir.
C. I ba raddau y mae'r cynlluniau ar gyfer Fferm Wynt Hendy wedi'u datblygu?
Mae'r cynlluniau ar gyfer Fferm Wynt Hendy yn y camau cynnar iawn o'r broses gynllunio. Cyn i'r cais gael ei gyflwyno hoffem glywed barnau'r gymuned leol a byddem yn annog trigolion i ddod i'r arddangosfa gyhoeddus neu i gysylltu â ni. Rhoddwyd caniatâd cynllunio dros dro (12 mis) gan Gyngor Sir Powys ar gyfer mast anemomedr ar y tir (Cyf: P/2012/0932). Cyn cyflwyno cais cynllunio ar gyfer fferm wynt ehangach i Gyngor Sir Powys byddwn yn ymgynghori'n eang ar ein cynigion.
C. Pa seilwaith y byddai ei angen yn Fferm Wynt Hendy?
Yn ogystal â'r tyrbinau gwynt, byddai mynediad priffordd o'r A44 yn cael ei greu. Byddai hefyd is-orsaf drydanol ac Adeilad Rheoli i gadw'r gêr switsio. Bydd y ganolfan yn cynnwys:
  • Adeilad yn cynnwys dwy ystafell reoli, ystafell fesur, ystafell switsio ac ystafell storio a chyfleusterau toiled
  • Canolfan wedi'i hamgáu yn cynnwys offer trydanol
  • Newidydd 33/66kV â swmp
Caiff ceblau trydanol tanddaearol eu gosod mewn ffosydd i gyflenwi trydan i'r tyrbinau a chyflenwi'r trydan a gynhyrchir i'r is-orsaf. Bydd y ffosydd tua 1.5m dwfn a byddant ar y cyfan yn dilyn llwybr y traciau. Caiff pŵer ei allforio i is-orsaf Llandrindod.
C. Beth fydd effaith amgylcheddol y datblygiad hwn?
Mae'r safle ar hyn o bryd yn dir amaeth ac yn cael ei ddefnyddio'n bennaf ar gyfer pori anifeiliaid, heb unrhyw ddynodiadau amgylcheddol ar y tir. A Caiff Asesiad Effaith Amgylcheddol ei baratoi ar gyfer ei gyflwyno gyda'r cais cynllunio, a chaiff unrhyw fygythiadau i fywyd gwyllt yn yr ardal eu hosgoi ble y bo'n bosibl neu eu lleihau. Yn y ffordd hon byddwn yn sicrhau bod y safle wedi'i ddylunio'n sympathetig er budd y bywyd gwyllt lleol, tirwedd a phobl.
C. A fyddaf i'n gallu gweld y tyrbinau o'm cartref?
Bydd y tyrbinau hyd at 125m o ran uchder o'r ddaear i flaen y llafn, gydag uchder i hwb o 80m. Byddai diamedr y llafnau yn 82m. Darperir darlun dangosol o dyrbin enghreifftiol ar y dudalen prosiect [dolen]. A. Cynhelir asesiad tirwedd a gweledol a gaiff ei gynnwys o fewn yr Asesiad Effaith Amgylcheddol a'i gyflwyno gyda'r cais cynllunio. Bydd yr asesiad hwn yn archwilio sut y bydd y cynigion yn effeithio ar gymeriad y dirwedd a sut y bydd y safle yn edrych o fannau gwylio pwysig yn yr ardal.
C. Pa mor swnllyd yw tyrbinau gwynt?
Nid yw tyrbinau gwynt yn cynhyrchu sŵn gormodol. Bydd Fferm Wynt Hendy Cyf yn cwrdd â'r holl ganllawiau sŵn a osodir gan awdurdodau cynllunio, ac rydym wedi cynnal asesiad o sŵn cyn rhoi gwedd derfynol ar y cynllun.
C. Beth yw cryndod cysgod a sut mae'n effeithio arnaf i?
Cryndod cysgod yw'r effaith crynu y mae'n bosibl y bydd yn cael ei achosi gan gysgod llafnau yn cylchdroi drwy agoriad cul cyfagos, fel ffenestr. Gall y ffenomen wyddonol gydnabyddedig hon dim ond digwydd o fewn pellter cyfyngedig i dyrbinau gwynt a dim ond pan fydd yr haul mewn llinell â'r tyrbin a'r adeilad. Gan ein bod wedi cadw'r tyrbinau mor bell ag sy'n bosibl o dai, nid ydym yn disgwyl y bydd cryndod cysgod yn broblem mewn unrhyw annedd.
C. Pam rydych yn cynnig fferm wynt yn y lleoliad hwn, pan nad yw o fewn y saith Ardal Chwilio Strategol (SSA's) a nodwyd yn Nodyn Cyngor Technegol 8 (Tan8): Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy (2005)?
Nid yw TAN 8 yn gwahardd codi ffermydd gwynt llai na 25MW sydd y tu allan i'r SSA.