Buddiannau

Buddiannau ar gyfer yr ardal leol

Nid yw ynni gwynt yn dda i'r amgylchedd yn unig, bydd adeiladu Fferm Wynt Hendy yn cyflenwi buddiannau ystyrlon i'r economi a chymuned leol. Caiff £2m ei gyflenwi ar gyfer buddsoddiad yn yr ardal leol drwy gydol oes y fferm wynt. Rydym am i chi ddweud wrthym sut y gall Fferm Wynt Hendy a buddsoddiad gyfrannu at eich cymuned. cysylltwch â ni

Amgylchedd

Mae datblygu ynni adnewyddadwy yn hanfodol i gynhyrchiad ynni'r wlad yn y dyfodol. Mae ffermydd gwynt yn chwarae rôl sy'n gynyddol bwysig o ran lleihau gollyngiadau nwyon tŷ gwydr yn y DU a'n dibynadwyedd ar danwyddau a fewnforir.

Economi

Bydd Fferm Wynt Hendy yn darparu buddiannau i'r gymuned leol drwy gael deunyddiau'n lleol a thrwy gyflogi cwmnïau lleol yn ystod y gwaith adeiladu. Gallai rhwng £4.5m a £6.75m gael ei wario gyda busnesau lleol yn ystod y cyfnod adeiladu.

Cymuned

Caiff cronfa gymunedol ei sefydlu i ddarparu arian ar gyfer prosiectau cyhoeddus yn yr ardal. Bydd y gronfa yn seiliedig ar daliad blynyddol a fydd yn cael ei dalu gan berchennog y fferm wynt i'r gymuned leol am oes y fferm wynt (25 mlynedd) gan olygu y gall pobl leol ddisgwyl gweld tua £2m yn cael ei fuddsoddi yn y gymuned yn gyfan gwbl. Rydym am i bobl ddarparu adborth ar gynlluniau ar gyfer Fferm Wynt Hendy ac ar y cyfleoedd ar gyfer buddsoddi yn y gronfa gymunedol drwy ein hymgynghoriad cyhoeddus a'n harddangosfa.

 Cymydog da:

Rydym am i Fferm Wynt Hendy fod yn gymydog da yn yr ardal leol ac i ddod â buddiannau i'ch cymunedau. I wneud hyn byddwn yn gweithio mewn partneriaeth gyda thrigolion a grwpiau cymunedol drwy:

  • ymgysylltu â grwpiau cymunedol lleol a thrigolion ac yn ymateb i'w sylwadau
  • creu cronfa gymunedol gwerth tua £2m ar gyfer prosiectau cymunedol dros oes y tyrbinau

Gadewch inni wybod eich syniadau ynglŷn â sut y gallem helpu i gefnogi'ch cymuned cysylltwch â ni