Y Prosiect

Ynglŷn â Fferm Wynt Hendy

Mae Fferm Wynt Hendy Cyf yn cynnig cynllun i gyflenwi deuddeg tyrbin gwynt 2.05 Mega-Wat ger pentref Pen-y-Bont. Mae'r safle yn cynnwys 150 hectar ac mae'n dir amaeth ar hyn o bryd a ddefnyddir ar gyfer pori.

Wrth ddewis y safle hwn, cymerwyd y ffactorau canlynol i ystyriaeth:

Is orsaf Drydan

Caiff is-orsaf drydanol ac adeilad rheoli eu hadeiladu hefyd. Dewisir deunydd allanol sy'n adlewyrchu'r rhai a ddefnyddir yn gyffredin yn yr ardal a byddant yn amodol ar gymeradwyaeth yr awdurdod cynllunio lleol.

Rhaglen Adeiladu

Bydd y gwaith adeiladu'n cymryd tua 40 wythnos o'r dechrau i'r diwedd. Cyn dechrau ar y gwaith adeiladu, gwneir gwaith priffyrdd i ffwrdd o'r safle i leihau effaith y prosiect ar ffyrdd lleol.

Buddsoddiad yn eich cymuned

Golygfa posibl

Dimensiynau tyrbin

 

Mae ffigur 1 yn dangos manylebau'r tyrbinau arfaethedig Bydd y rhain tua: