Gwynt: Ffeithiau AllweddolMae ynni gwynt yn rhan bwysig o gymysgedd ynni'r DU. Mae ffermydd gwynt yn helpu i ddarparu ffynhonnell ddomestig lân, adnewyddadwy a chynaliadwy o ynni i gwrdd â'r her hon ac i fynd i'r afael â materion diogelwch ynni.

Ecoleg a Bywyd Gwyllt

Gwnaed Asesiad Effaith Amgylcheddol ar y safle a bydd yn cael ei gyflwyno gyda'r cais cynllunio. Bydd dadansoddiadau o'r fath yn helpu i osgoi niwed i fywyd planhigion lleol, adar a rhywogaethau a warchodir. Yn y ffordd hon sicrheir bod Fferm Wynt Hendy yn cael ei dylunio'n sympathetig er budd y bywyd gwyllt. Mewn adroddiad diweddar mae'r RSPB yn cydnabod bod ffermydd gwynt yn cael braidd dim effaith ar adar, cyhyd â'u bod wedi'u lleoli i ffwrdd o'u llwybrau mudo.

Effaith Leol

Nid yw tyrbinau gwynt yn cynhyrchu gormod o sŵn a bydd Fferm Wynt Hendy Cyf yn cwrdd â'r holl ganllawiau sŵn a osodir gan awdurdodau cynllunio, cynlluniwyd lleoliadau'r tyrbinau er mwyn sicrhau'r amhariad lleiaf i drigolion lleol.

Ystyriwyd gweled y safle o eiddo preswyl a mannau gerllaw yn ofalus cyn dewis y safle. Mae'r llun i'r dde yn dangos o ble mae'n bosibl gweld y tyrbinau.Ffeithiau Allweddol


Cynhyrchu ynni: Bydd Fferm Wynt Hendy yn darparu digon o ynni gwynt yn flynyddol ar gyfer tanwydd i 7,000 o gartrefi.

Llygredd a gwastraff: Mae ynni gwynt yn ffurf lân ar ynni nad yw'n cynhyrchu llygredd neu wastraff o weddillion tanwydd.

Bywyd gwyllt: Caiff pryderon ynglŷn â bywyd gwyllt eu hystyried bob tro wrth adeiladu fferm wynt. Rydym wedi cynnal arolygon helaeth ac wedi osgoi ardaloedd sensitif, yn benodol llwybrau chwilio am fwyd ystlumod ac ardaloedd magu adar.

Helpu'r DU i gwrdd â thargedau gwyrdd: Erbyn 2020 mae'r Deyrnas Unedig wedi ymrwymo i gael 15% o'i hanghenion ynni o ynni adnewyddadwy*. Er bod y Deyrnas Unedig yn cwrdd â'i cherrig milltir ar hyn o bryd, gyda bron 4% o ynni'r Deyrnas Unedig bellach yn dod o ffynonellau adnewyddadwy, mae angen dulliau eraill o gynhyrchu ynni adnewyddadwy er mwyn galluogi'r wlad i gwrdd â'i thargedau**.

Twristiaeth: Nid yw'n wir bod ffermydd gwynt yn effeithio ar dwristiaeth. Mewn gwirionedd darganfu astudiaeth a gomisiynwyd gan Visit Scotland i 80% o bobl yn byw yn Deyrnas Unedig ddweud na fyddai fferm wynt yn effeithio ar eu penderfyniad ynglŷn â ble i fynd ar wyliau***.

*Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy’r UE, 2009  |  **UK Energy Roadmap Update, 2012  |  ***Yn ôl arolwg omnibws yn Awst 2011